Sunday, May 27, 2012

தினம் ஒரு தத்துவம் - மே 27பயனுள்ள முயற்சிகளின் வெற்றி நம்பிக்கையில் இருக்கிறது.


விளக்கம்: நம்பிக்கை இல்லாமல் கடுமையாக உழைத்தாலும் வெற்றி பெறுவது கடினம். எனவே எந்த செயலை செய்தாலும் நம்பிக்கையோடு கடுமையாக போராடுங்கள்.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...